ศรชล. จัดประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ในวันนี้ (๑๑ ก.ค.๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเรือโทประวิณ  จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พลเรือโทสุทัศน์ อิ่มอุไร...

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท์ รองเลขาธิการ ศรชล. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในวันนี้ ( ๖ ก.ค.๖๕) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท์ รองเลขาธิการ ศรชล. ในฐานะ หน.คณะทำงานจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ระหว่าง ๖ - ๘ ก.ค.๖๕ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ...

คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ร่วมประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO

                      วันนี้ (21 มิถุนายน 2565) ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3/2565 โดยมีพลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ได้มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU...

สำนักนโยบายและแผน ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและผลิตแผนการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ ประจำปี งป​.๖๖ ของ ศรชล.

กองสารนิเทศ สำนักนโยบายและแผน ศรชล. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  รวมทั้งจัดทำแผนการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ศรชล. โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  ในระหว่าง ๘ - ๑๐​ มิถุนายน...

ศรชล.​จัดปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน ศรชล. ใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้พร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับประชาชนชาวไทย

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน ศรชล. รุ่นที่ ๑ และให้ความรู้กับข้าราชการรับโอนมายัง ศรชล. รวมทั้งสิ้น 29 คนโดยมีหน่วยต่าง ๆ ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบงานสารบรรณ...

ศรชล. จัดประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.30 น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (เลขาธิการ ศรชล.) เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น...