รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ

ประจำปี 2565 กรณีเข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วลงสู่ทะเลของ ศรชล. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการหัวข้อในการประเมินความพึงพอใจกรณีเข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วลงสู่ทะเลของ ศรชล.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกรณีเข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วลงสู่ทะเลของ ศรชล.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. (2565)ตารางวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ประจำปี 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลE-mail : oca@thai-mecc.go.thอาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (PDF) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี...

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 65 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ระบบประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 65 ไตรมาสที่ 1ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ไตรมาสที่ 2ม.ค.ก.พ.มี.ค.ไตรมาสที่ 3เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ไตรมาสที่ 4ก.ค.ส.ค.ก.ย.กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุจนแล้วเสร็จในเดือนนั้น จะไม่มีการแสดงผล ประจำปี 64 ไตรมาสที่ 1ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ไตรมาสที่ 2ม.ค.ก.พ.มี.ค.ไตรมาสที่ 3เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ไตรมาสที่ 4ก.ค.ส.ค.ก.ย.กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุจนแล้วเสร็จในเดือนนั้น จะไม่มีการแสดงผล รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ...