Footer Default

จำนวนผู้เข้าชม: 2

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ : 1 ม.ค.65

ท่านสามารถร้องเรียนการการกระทำความผิด
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ศรชล.
ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
“ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ”
ภายใต้นโยบาย PDPA อย่างเคร่งครัด

แบบวัดการรับรู้ EIT

สำหรับประชาชนทั่วไป

ติดต่อเรา
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เลขที่ 72 อาคาร NT บางรัก (อาคารโทรคมนาคม CAT Tower)
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 025027100
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   

[email protected]
[email protected]
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
[email protected]