ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
สำนักนโยบายและแผน
ผอ. สำนักนโยบายและแผน
58756
0 2502 7061
รองผอ. สำนักนโยบายและแผน
58773
0 2502 7062
ธุรการ สนผ.
58748
0 2502 7063
กองนโยบายและแผน
ผอ. กองนโยบายและแผน
58839
0 2502 7097
ผอ. กองนโยบายและแผน
58840
0 2502 7098
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
58841
0 2502 7101
ธุรการ กนผ.
58842
0 2502 7102
กองประสานความร่วมมือ
ผอ. กองประสานความร่วมมือ
58754
0 2502 7064
รองผอ. กองประสานความร่วมมือ
58805
0 2502 7065
เจ้าหน้าที่กองประสานความร่วมมือ
58760
0 2502 7066
ธุรการ กปร.
58768
0 2502 7094
กองส่งกำลังบำรุง
ผอ. กองส่งกำลังบำรุง
58775
0 2502 7067
รองผอ. กองส่งกำลังบำรุง
58770
0 2502 7068
เจ้าหน้าที่กองส่งกำลังบำรุง
58776
0 2502 7069
ธุรการ กกบ.
58772
0 2502 7095
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
58807
0 2502 7070
รองผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
58777
0 2502 7071
เจ้าหน้าที่สื่อสาร
58822
0 2502 7011
เจ้าหน้าที่สื่อสาร
58778
0 2502 7072
ธุรการ กสท
58774
0 2502 7099
กองสารนิเทศ
ผอ. กองสารนิเทศ
58791
0 2502 7073
รอง ผอ.กองสารนิเทศ
58779
0 2502 7074
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
58780
0 2502 7075
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
58781
0 2502 7076
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
58806
0 2502 7077

อีเมล์

สำนักนโยบายและแผน : –
กองนโยบายและแผน : –
กองประสานความร่วมมือ : –
กองส่งกำลังบำรุง : –
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ: comm.sornchon@gmail.com
กองสารนิเทศ : –