ผู้บริหาร สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย

ผู้บริหาร

employee

พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา

ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย
employee

-

รอง ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย
employee

-

ผอ. กองกฎหมาย
employee

-

หน.กลุ่มวิทยาการ
employee

-

หน.กลุ่มนิติการ
employee

-

ผอ.กองสืบสวนกลางและการข่าว
employee

-

ผอ.กองสอบสวนกลาง
employee

-

หน.กลุ่มสอบสวนกลาง
employee

-

หน.กลุ่มคดีระหว่างประเทศ
employee

-

หน.กลุ่มการคดี
employee

-

หน.กลุ่มนิติวิทยาศาสตร์
employee

-

หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป