ผู้บริหาร-สำนักปลัดบัญชี

ผู้บริหาร

พลเรือตรี อุดมศักดิ์ ผาสุข ผอ.สปช.ศรชล

พล.ร.ต.อุดมศักดิ์ ผาสุข

ผอ. สำนักปลัดบัญชี
นาวาเอก ธิติกร แดงรักสกุล รอง.ผอ.สปช.ศรชล

น.อ.ธิติกร แดงรักสกุล

รองผอ. สำนักปลัดบัญชี
นาวาเอก ภัทรสรรค์ ดอกนาค ผอ.กองแผนและจัดทำ

น.อ.ภัทรสรรค์ ดอกนาค

ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ
นาวาเอก ธนภัทร โทนมณี ผอ.กองบริหารงบประมา

น.อ.ธนภัทร โทนมณี

ผอ.กองบริหารงบประมาณ
employee

-

ผอ. กองตรวจสอบและประเมินผล
employee

-

ผอ.กองบัญชี
employee

-

หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
employee

-

รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ
employee

-

รอง ผอ.กองบริหารงบประมาณ
employee

-

รอง ผอ.กองตรวจสอบและประเมินผล
employee

-

รอง ผอ.กองบัญชี