ผู้บริหาร สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.

7

น.ต. สมนึก สุขวณิช

ผอ.สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.
8

นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล

รอง ผอ.สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.
9

นายสุรัฐ ศิริไสยาสน์

หน.กลุ่มแผนงาน
10

นายประเสริฐ ฉัตรไชยพฤกษ์

หน.กลุ่มปฏิบัติการ