ผู้บริหาร-สำนักบริหารกลาง

ผู้บริหาร

messageImage_1623322517733

พล.ร.ต.สาคร ปั่นเมืองปัก

ผอ. สำนักบริหารกลาง
334947

น.อ.เพิ่มพงษ์ จันทพิมพะ​

รอง ผอ.สำนักบริหารกลาง​
45639

น.อ. รุ่งนที ทองประดิษฐ์

ผอ. กองบริหารงานบุคคล
น.อ.กนิฐนัดดา

น.อ.หญิง กนิษนัดดา พิชิตชโลธร

ผอ. กองการเงินและพัศดุ
employee

-

ผอ.กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุนและบริการ
employee

-

ผอ.กองบริหารงานทั่วไป
employee

-

หน.กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
employee

-

หน.กลุ่มการเงิน
employee

-

หน.กลุ่มพิธีการและรับรอง
employee

-

หน.กลุ่มอำนวยการและประสานงานทั่วไป
employee

-

หน.กลุ่มอัตรากำลัง
employee

-

หน.กลุ่มพัสดุและยานพาหนะ
employee

-

หน.กลุ่มสนับสนุนและบริการ
employee

-

หน.กลุ่มธุรการและสารบรรณกลาง
employee

-

หน.กลุ่มข้อมูลบุคคลและสวัสดิการ
employee

-

หน.กลุ่มดูแลคอมพิวเตอร์องค์กร
employee

-

หน.กลุ่มพัฒนาบุคคล
employee

-

หน.กลุ่มดูแลสถานที่และรักษาความปลอดภัย