ผู้บริหาร-สำนักนโยบายและแผน

ผู้บริหาร

พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผอ.สนผ.

พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ

ผอ.สำนักนโยบายและแผน
น.อ.อนุชิต รอง ผอ.สนผ.

น.อ.อนุชิต ธีระธำรงค์กุล

รองผอ.สำนักนโยบายและแผน
น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ ผอ.กนผ.สนผ.

น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์

ผอ.กองนโยบายและแผน
employee

-

ผอ.กองประสานความร่วมมือ
น.อ.ดุสิต จันทร์ราช ผอ.กกบ.สนผ.

น.อ.ดุสิต จันทร์ราช

ผอ.กองส่งกำลังบำรุง
น.อ.สุเชษฐ์ อุบลภาพ ผอ.กสท.สนผ.

น.อ.สุเชษฐ์ อุบลภาพ

ผอ.กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.อ.วชิร สีตะจันทร์ ผอ.กสน.สนผ.

น.อ.วชิร สีตะจันทร์

ผอ.กองสารนิเทศ
employee

-

หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
employee

-

รอง ผอ.กองนโยบายและแผน
employee

-

รองผอ.กองประสานความร่วมมือ
employee

-

รองผอ.กองส่งกำลังบำรุง
employee

-

รองผอ.กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
employee

-

รองผอ.กองสารนิเทศ