ผู้บริหาร-สำนักการฝึกและฝึกอบรม

ผู้บริหาร

พล.ร.ต.เสนอ เงินสลุง

พล.ร.ต.เสนอ เงินสลุง

ผอ. สำนักการฝึกและอบรม
น.อ.ทฆัมพร สมนึก

น.อ.ทฆัมพร สมนึก

รองผอ. สำนักการฝึกและอบรม
น.อ.มีน ประณมศรี

น.อ.มีน ประณมศรี

ผอ. กองการฝึก
employee

-

รองผอ. กองการฝึก
employee

-

หน.กลุ่มการฝึกภายในประเทศ
employee

-

หน.กลุ่มการฝึกต่างประเทศ
employee

-

ผอ.กองการฝึกอบรม
น.อ.สมชาย โนนน้อย

น.อ.สมชาย โนนน้อย

รองผอ.กองการฝึกอบรม
employee

-

หน.กลุ่มจัดการฝึกอบรม
employee

-

กลุ่มจัดทำโครงการและพัฒนาหลักสูตร
employee

-

หน.กลุ่มมาตรฐานและประเมินผลการฝึก
ร.ท.หญิง ศศธร ศิริสุนทร

ร.ท.หญิงศศิธร ศิริสุนทร

หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป