ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
สำนักปลัดบัญชี
ผอ. สำนักปลัดบัญชี
58782
0 2502 7078
รองผอ. สำนักปลัดบัญชี
58843
0 2502 7103
กองแผนและจัดทำงบประมาณ
ผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ
58785
0 2502 7079
รองผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ
58787
0 2502 7080
กองบริหารงบประมาณ
ผอ. กองบริหารงบประมาณ
58793
0 2502 7081
รองผอ. กองบริหารงบประมาณ
58786
0 2502 7082
กองบัญชี
ผอ. กองบัญชี
58844
0 2502 7104
รอง ผอ.กองบัญชี
58845
0 2502 7105
กองตรวจสอบและประเมินผล
ผอ.กองตรวจสอบและประเมินผล
58823
0 2502 7012
รอง ผอ.ตรวจสอบและประเมินผล
58824
0 2502 7013
ธุรการ 1
58784
0 2502 7083
ธุรการ 2
58783
0 2502 7084

อีเมล์

สำนักปลัดบัญชี : –
กองแผนและจัดทำงบประมาณ : –
กองบริหารงบประมาณ : –
กองบัญชี : –
กองตรวจสอบและประเมินผล : –