ติดต่อเรา สำนักบริหารกลาง

ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
สำนักบริหารกลาง
ผอ. สำนักบริหารกลาง
58761
0 2502 7035
รองผอ. สำนักบริหารกลาง
58762
0 2502 7036
กองบริหารงานบุคคล
ผอ. กองบริหารงานบุคคล
58763
0 2502 7037
หน. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
58832
0 2502 7038
หน. กลุ่มงานข้อมูลบุคคลและสวัสดิการ
58766
0 2502 7039
หน. กลุ่มวินัย
58764
0 2502 7040
กองการเงินและพัศดุ
ผอ. กองการเงินและวัสดุ
58767
0 2502 7041
หน. กลุ่มการเงิน
58821
0 2502 7042
หน. กลุ่มงานพัศดุและยานยนต์
58769
0 2502 7043
กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุน และบริการ
หน. กลุ่มสนับสนุนและบริการ
58765
0 2502 7044
ธุรการ
58771
0 2502 7045
Operator/ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์
58833
0 2502 7100

อีเมล์

สำนักบริหารกลาง : –
กองบริหารกลาง : –
กองการเงินและพัศดุ : –
กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุนและบริการ : –