ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
สำนักการฝึกและฝึกอบรม
ผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม
58797
0 2502 7050
รองผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม
58800
0 2502 7051
กองการฝึก
ผอ. กองการฝึก
58803
0 2502 7052
หน. กลุ่มการฝึกภายในประเทศ
58801
0 2502 7053
หน. กลุ่มการฝึกต่างประเทศ
58809
0 2502 7054
กองการฝึกอบรม
รองผอ. กองการฝึกและฝึกอบรม
58804
0 2502 7055
หน. กลุ่มจัดการฝึกอบรม
58799
0 2502 7056
หน. กลุ่มจัดทำโครงการและพัฒนาหลักสูตร
58802
0 2502 7057
หน. กลุ่มมาตราฐานและประเมินผลการฝึก
58835
0 2502 7058
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
58836
0 2502 7059
ธุรการ
58837
0 2502 7060

อีเมล์

สำนักการฝึกและอบรม : –
กองการฝึก : –
กองการฝึกอบรม : –
กลุ่มบริหารงานทั่วไป : –