5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

5 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​
ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล