5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระองค์ "พระองค์อทิตยาทร"

5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล