28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โอกาสเฉลิมพระชนมา พระมหากษัตริย์ไทย

พระยศ ธ เกริกพระเกียรติไกร พระกรุณประชากร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า ข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพร

ทรงพระเจริญยิ่งนิรันดร ศรชล.น้อมบังคมด้วยภักดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล