23 พฤษภาคม 'วันเต่าโลก' World Turtle Day

วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันเต่าโลก” (World Turtle Day) เพื่อปกป้องและคุ้มครองประชากรเต่าทั้งสายพันธุ์บนบกและทะเลทั่วโลก โดยมีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 โดยพลเมืองชาวอเมริกันที่ห่วงใยถึงอัตราการลดลงของจำนวนประชากรเต่า ณ ขณะนั้น นับตั้งแต่นั้นมาในแต่ละปีจึงได้มีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของเต่าเป็นประจำทุกปี

ศรชล. ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามจากการล่าเนื้อและกระดองอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้เป็นการตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของเต่าให้มีชีวิตอยู่เคียงคู่กับโลกต่อไปตราบนานเท่านาน