ศรชล.ร่วมฝึกTTXที่อินเดียสานสัมพันธ์รัฐชายฝั่งริมอ่าวเบงกอล

ระหว่างวันที่ 21 - 24 พ.ย.65 ศรชล. มอบหมาย น.อ.วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ และ ร.อ.กฤติธี ศรีแก่นจันทร์ เป็นผู้แทน ศรชล. ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึก Table - top exercise for maritime...