พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ. ศรชล.ภาค ๓ ตรวจการฝึก CPX ของกำลังพล ศรชล.ภาค ๓ กระตุ้นความสนใจ ในการฝึก และให้คำแนะนำกำลังพล เพื่อให้การฝึกการปฏิบัติการร่วม ศรชล. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศรชล.ภาค ๓ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)  ณ ที่ตั้งปกติ ในช่วง ๒๗ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๖๕ และ ๔ - ๘ ก.ค.๖๕โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึก ดังนี้ เพื่อทดสอบแนวความคิดในการอำนวยการ ประสานงาน...