ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล​. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน กระชับความสัมพันธ์ ๗ หน่วยงานหลัก ศรชล.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ รอง ผอ.ศรชล. เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ กับผู้แทน ๖ หน่วยงานหลัก ศรชล. ประกอบด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมเจ้าท่า นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์  รักษาราชการอธิบดีกรมประมง​ นายไชยทัต นิวาศะบุตร...

สกฝ.ศรชล. จัดอบรมฯ กำลังพลให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. โดย พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. จัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในเรือ และในเขตทางทะเล รวมทั้งในท่าเทียบเรือ และพื้นที่หรือสถานที่ ที่ผู้อำนวยการ ศรชล. กำหนด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ได้ถูกต้องครบถ้วน ณ โรงแรม...