17 พฤษภาคม วันพืชมงคล

วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร และบำรุงขวัญเกษตรกร ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเตือนให้ประชาชนเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลัก ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทย วันนี้ยังถือได้ว่าเป็น “วันเกษตรกรไทย” อีกด้วย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมไทย

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคล เป็นชื่อพระราชพิธีที่พระสงฆ์สวด พืชพันธุ์ธัญญาหาร เพื่อความเจริญเติบโตและเป็นเมล็ดพันธ์ที่ดี ซึ่งเรียกกันว่า พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีที่จะทำการก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในปี 2566 สำนักพระราชวัง กำหนดให้มีพระราชพิธีพืชมงคล ในวันอังคารที่ 16 พ.ค.2566 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพุธที่ 17 พ.ค.2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง