14 พฤศจิกายนของทุกปี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายนของทุกปี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ตั้งแต่ปี 2498 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพออกอากาศ จนมั่นพระทัย ในปี 2499 จึงได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม เนื่องมาจากสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งพบได้บ่อยในฤดูหนาว ฤดูร้อน และความคลาดเคลื่อนของฤดูตามธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนล่าช้าหรือหมดไวกว่าปกติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 เป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง และได้มีการเปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่น ๆ ด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวง ได้บรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรม รวมถึงสามารถนำไปช่วยในด้านอื่น ๆ ด้วยไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ และสังคม ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงคำนึงถึงประโยชน์ทุกข์สุขของราษฎรชาวไทยเสมอมานั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น และโครงการฝนหลวงยังมีประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมาก