๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย

ศรชล. น้อมรำลึกบูรพกษัตริย์และบรรพชน

วันนี้ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา
จึงยกย่องเป็น “วันกองทัพไทย” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันยุทธหัตถี”

ภาคภูมิเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร ปกป้องเอกราช อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้มั่นคงถาวรสืบไป