ไทยสู่สากล ศรชล.ร่วมชี้แจง IMO ขับเคลื่อนพาณิชยนาวีไทยไปไกลเวทีโลก

วันนี้ (20 ก.พ.66) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) พร้อมด้วย ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

โอกาสนี้ พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศรชล. น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สำนักฯ น.อ.ชิตวัน เชยสกุล รอง ผอ.กองนโยบายฯ ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล. เข้าชี้แจงการตรวจประเมินในโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (Member State Audit Scheme: IMSAS) ร่วมกับผู้แทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ทช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และกรมอุตุนิยมวิทยา ในระหว่างวันที่ 20 – 27 ก.พ.66

ทั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยมีบทบาทเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO ซึ่ง ไทย ได้รับการสนับสนุนและเป็นกลุ่มประเทศแรกที่เข้าร่วมโครงการภาคสมัครใจ (VIMSAS) และ ไทย ได้ปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การอนุวัติการตามพันธกรณีของ IMO มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก IMO ในการขนส่งระหว่างประเทศที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป