ในวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 1500 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 เป็นประธานในพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 ศรชล.ภาค 2 และครอบครัว ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

ในวันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 1500 พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 เป็นประธานในพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 ศรชล.ภาค 2 และครอบครัว ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง