เวิร์กชอป กสน.สนผ. ยกระดับปฏิบัติการข่าวสาร ศรชล. ตอบโจทย์โลก-คน-สื่อเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 10 – 12 ม.ค.66 พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย กสน.สนผ.ศรชล. ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานใน ศรชล. ผู้แทน สปก.1 – 6 และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศรชล.ภาค 1 – 3 ระดมความคิดเห็นร่วมกันภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การสัมมนาร่วมกันด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานใน ศรชล. มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมสภาพปัญหาในการผลิตข่าวสาร ศรชล. นำสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้รับเกียรติจากวิทยากรกรมประชาสัมพันธ์ น.ส.เพ็ญนภา เข็มตรง ผอ.ส่วนผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ น.ส.ศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส ผอ.ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การตอบโต้ Fake News ศรชล. กับมาตรการต่อต้านข่าวปลอม” และยังได้รับความรู้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร และ อ.อุดมเดช ดวงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act)” หรือ PDPA ที่เป็นกฏหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ยังได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นที่หลากหลายในหลายประเด็น ทั้งการแสดงออกทางความคิดและการโต้แย้งอภิปรายอย่างเสรี ขอบเขตด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายสื่อ ความซับซ้อนของเหตุการณ์และแรงจูงใจต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ พร้อมกำหนดข้อสรุปร่วมกันด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศรชล. ที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ผู้ใช้สื่อใหม่ (New media) สามารถเป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ผลิตเนื้อหาสาระในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จึงต้องผลิตข่าวสาร (Content) ให้มีความสอดคล้องกับผู้รับข้อมูลข่าวสารในโลกสังคมออนไลน์ (Social media) ที่มีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมการเสพสื่อรูปแบบใหม่ (New media landscape) ซึ่งทาง กสน.สนผ.ศรชล. จะได้สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และโอกาสต่างๆ นำไปใช้วิเคราะห์ ผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อดิจิทัลที่มีประโยชน์และน่าสนใจสู่สาธารณะต่อไป