เลขาธิการ ศรชล./เสธ.ทร. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศปก.ศรชล.เพื่อรับทราบภารกิจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานของ ศปก.ศรชล.

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. เชิญผู้บังคับบัญชา ศรชล. และ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศปก.ศรชล.เพื่อรับทราบภารกิจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานของ ศปก.ศรชล. รวมทั้งระบบติดตามภาพสถานการณ์ทางทะเลของ ศปก.ศรชล. เพื่อให้ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด นำข้อมูลที่ได้รับไปทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของ ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องติดตามสถานการณ์ ๒ ชั้น ๑ พื้นที่พระราชวังเดิม

“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”