เลขาธิการ ศรชล./เสธ.ทร. เปิดศักราชปี งป.๖๗ ประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. เน้นการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในการประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓๐ อาคารโทรคมนาคม บางรัก โดยการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อบรรยายที่สำคัญของ นขต.ศรชล. ดังนี้

  • เน้นย้ำนโยบาย ผอ.ศรชล./นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดำเนินการด้านงบประมาณ
  • อนุมัติให้ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • เน้นย้ำนโยบาย รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร.
  • แนวทางปฏิบัติงานของ ศรชล.ในปี งป.๖๗

“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”