เลขาธิการ ศรชล. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 14.30 – 16.30 พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2566 ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบความก้าวหน้าโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากร ประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 จำนวนเรือประมง 59 ลำ และมีการพิจารณา 5 เรื่อง ได้แก่ (ร่าง) นโยบายและแผนบริหารจัดการการประมง พ.ศ. 2566 – 2570 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เรื่อง มาตรการห้ามการอุดหนุนประมง ตามความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้องค์การการค้าโลก (ร่าง) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) พ.ศ. …. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน และ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในภาพรวมของประเทศ