เลขาธิการ ศรชล. ประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 8/65

วันนี้ (9 พ.ย.65) พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และระบบ Web Conference โดยมีผู้แทน ศยก.ศรชล. สนผ.ศรชล. สกฝ.ศรชล. สปช.ศรชล. สสก.ศรชล. สปก.1-6 ศรชล. กตน.ศรชล. กพบ.ศรชล. และ ศรชล.ภาค 1-3 ชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนการชี้แจงเรื่องที่สำคัญ อุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อรับนโยบายจากเลขาธิการ ศรชล. ยึดมั่นการสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพิ่มขีดสมรรถนะ ศรชล. สู่ระดับนานาชาติ สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมในการดำเนินงาน และเน้นย้ำการพัฒนาแนวทางในการปราบปรามการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคประมงของประเทศไทย คงเทียบเท่าหรือดีกว่าระดับบัญชี 2 หรือ Tier 2 ของรายงาน TIP Report สหรัฐอเมริกา ยกระดับการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง