เลขาธิการ ศรชล. ประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 4/66

วันนี้ (18 เม.ย.66) เวลา 13.30 – 16.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคม บางรัก บก.ศรชล.(ชั่วคราว) และระบบ Web Conference โดยมีผู้แทน ศยก.ศรชล. สนผ.ศรชล. สกฝ.ศรชล. สปช.ศรชล. สสก.ศรชล. สปก.1-6 ศรชล. กตน.ศรชล. กพบ.ศรชล. และ ศรชล.ภาค 1-3 ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องติดตาม ทั้งนี้ เลขาธิการ ศรชล. เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างรอบคอบ ตอบโจทย์ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ