สามประสาน ศรชล.-กต.-สมช.เชื่อมกลไกร่วมขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ปี 66-70

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. (ผอ.ศยก.ศรชล.) ให้การต้อนรับ นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ หน.กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ/นักการทูตชำนาญการพิเศษ และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พร้อมด้วย นายพลเทพ ธนโกเศศ รักษาราชการแทน ผอ.กองความมั่นคงทางทะเล และคณะจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์ยุทธการ ศรชล. และรับฟังการบรรยายสรุปถึงภารกิจและหน้าที่ของ ศยก.ศรชล. ตามคำเชิญของ ผอ.ศยก.ศรชล.

ทั้งนี้ เพื่อประสานความเข้าใจที่ตรงกันทั้ง 3 หน่วยงาน ในบทบาทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้กลไกการประสานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถที่จะเกื้อกูลสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

โอกาสนี้ ผู้แทนกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ กต. ได้แนะนำโครงสร้างภายใน กต. ที่มีภารกิจสนับสนุนกิจกรรมทางทะเลในส่วนต่างๆ

นอกจากนั้น ผู้แทน สมช. ได้บรรยายแนะนำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ ศรชล. ได้รับรู้ถึงความเชื่อมโยง ศรชล. ในการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ ที่มีประสิทธิภาพ