สัมมนา IPC วางแผนฝึกปฏิบัติการร่วม ทร.-ศรชล. ปีงป.66

วันนี้ (7 ธ.ค.65) พล.ร.ต.ไชยนันท์ ชูใหม่ ผอ.สกฝ.ศรชล. เป็นประธานการเปิดการสัมนาการวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี งป.66 โดยมีกำลังพลของ นขต.ศรชล. รวม 36 นาย ร่วมการสัมนาฯ ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.65

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานหลักต่างๆ ใน ศรชล. ร่วมพิจารณาวางแผน กำหนดแนวทางการฝึกในภาพรวม การฝึกอบรมปรับมาตรฐาน ปัญหาที่บังคับการการฝึกภาคสนาม/ทะเล สถานการณ์ฝึก การประเมินผล การประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนต่างๆ โดยการผนวกกับการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี งป.66 (C-MEX2023) และการฝึกร่วม ทร.66 โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังพลมีความรู้ การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ การวางแผน บูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติร่วมกันในการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง บรรเทาต่อสถานการณ์ เหตุการณ์ที่อาจหรือส่งผลกระทบต่อการรักษา ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้ง 9 ด้าน

โดยมุ่งเน้นปัญหาตรงสภาวะแวดล้อมภัยคุกคาม การตอบสนองต่อประชาชนผู้ซึ่งได้รับประโยชน์ การส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจทางทะเล ความเชื่อมั่นต่อนานาชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล การป้องกันและขจัดปัญหามลพิษทางทะเล เป็นต้น