การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  • ประจำปี 65
ไตรมาสที่ 1ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไตรมาสที่ 2ม.ค.ก.พ.มี.ค.
ไตรมาสที่ 3เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
ไตรมาสที่ 4ก.ค.ส.ค.ก.ย.
กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุจนแล้วเสร็จในเดือนนั้น จะไม่มีการแสดงผล
  • ประจำปี 64
ไตรมาสที่ 1ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไตรมาสที่ 2ม.ค.ก.พ.มี.ค.
ไตรมาสที่ 3เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
ไตรมาสที่ 4ก.ค.ส.ค.ก.ย.
กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุจนแล้วเสร็จในเดือนนั้น จะไม่มีการแสดงผล

รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การวิเคราะห์ SWOT Analysis