สนผ.ศรชล. จัดการอบรมการใช้งานกล้องตรวจการกลางคืนแบบสองตา (Night Vision) ให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ สนผ.ศรชล.(กกบ.ฯ) ได้จัดการอบรมการใช้งานกล้องตรวจการกลางคืนแบบสองตา (Night Vision) ให้กับกำลังพล สบก.ศรชล. สสก.ศรชล. และ ศรชล.ภาค ๑ – ๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ อาคารโทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สมความมุ่งหมายของทางราชการ