ศรชล. โดยกรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรับฤดูสัตว์น้ำวางไข่ รอบแรกตั้งแต่ 15 ก.พ.66

ศรชล. โดย กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 ก.พ.66 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

การประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 มี 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค.66 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย.66 เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 31 ม.ค.61 เรื่อง กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดพื้นที่เจริญพันธุ์ให้แก่ปลาทูและสัตว์น้ำเศรษฐกิจไทย อาณาเขตอ่าวไทยตอนกลาง และเขตต่อเนื่องปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยห้ามใช้เครื่องมือที่มีผลกระทบต่อพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน และอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิดของกลุ่มเรือประมงขนาดเล็กซึ่งไม่กระทบกับมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง

ทั้งนี้ กรมประมง มีการศึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและรอบด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป