ศรชล. เวิร์กชอปแผนกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล

ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธ.ค.65 พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ศรชล. โดยมีกำลังพล ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค 1 – 3 และ สปก. 1 – 6 ร่วมการสัมมนา ณ โรงแรม เลอ บาหลี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. ได้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร นำโดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้แก่กำลังพล ศรชล. และกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ศรชล. ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ศรชล. (พ.ศ.2566 – 2570) ทั้งนี้ ยังได้มีการนำเสนอร่างประมวลจริยธรรม ศรชล. เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจกับร่างประมวลดังกล่าวที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ และใช้ประกอบการบริหารงานบุคคลของ ศรชล. ที่มีประสิทธิภาพต่อไป