ศรชล. เทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทย

วันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์