ศรชล.เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศรชล.เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดย

พลเรือตรี รัฐศักดิ์ รักชื่น ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธาน ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ

การประชุม “การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระยะ 5 ปี ที่สอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางและกรอบการดำเนินการของหน่วยงานสนองพระดำริ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้มีการดำเนินงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น