ศรชล. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าศูนย์บูรณการข้อมูลข่าวสารของชาติทางทะเลครั้งที่ 3 (The Third Forum of National Maritime Fusion Center (FNMFC) Heads of Center (HoC) Meeting) 

ศรชล. จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าศูนย์บูรณการข้อมูลข่าวสารของชาติทางทะเลครั้งที่ 3 (The Third Forum of National Maritime Fusion Center (FNMFC) Heads of Center (HoC) Meeting) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง 30 ส.ค.- 2 ก.ย.65 โดยมี พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ของศูนย์บูรณาการของชาติทางทะเล ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาและสิ่งท้าทายที่สำคัญทางทะเล รวมทั้งการใช้เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติในการติดตามสถานการณ์ทางทะเล