ศรชล.ร่วมฝึกTTXที่อินเดียสานสัมพันธ์รัฐชายฝั่งริมอ่าวเบงกอล

ระหว่างวันที่ 21 – 24 พ.ย.65 ศรชล. มอบหมาย น.อ.วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ และ ร.อ.กฤติธี ศรีแก่นจันทร์ เป็นผู้แทน ศรชล. ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึก Table – top exercise for maritime law enforcement agencies in the Bay of Bengal ณ United Service Institute Of India (USI) กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ภายใต้รูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table – Top Exercise) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของหน่วยยามชายฝั่งที่ใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรักษากฎหมายทางทะเล (Maritime Law Enforcement) นับเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับขีดความสามารถของกำลังพล ศรชล. และเป็นการสร้างสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐชายฝั่งที่มีอาณาเขตทางทะเลติดกับอ่าวเบงกอล และการประสานงานด้านความมั่นคงทางทะเลในอนาคต