ศรชล.ร่วมประชุม DPD ไทย-เวียดนาม รักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเลอาเซียน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. พล.ร.อ.อำนวย ทองรอด หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคง ไทย-เวียดนาม (Defence-Policy-Dialogue : DPD) ระหว่าง กห. กับ กห.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4 และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม

คณะกรรมการร่วมฯ ฝ่ายไทยมี พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปล.กห. เป็น หน.คณะฯ ได้หารือร่วมกับ พล.ท.ฮวาง ซวน เจี๋ยน รมช.กห.เวียดนาม หน.คณะฯ ฝ่ายเวียดนาม โดยแลกเปลี่ยนมุมมองในหลายประเด็น อาทิ สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค การพัฒนาความร่วมมือในระดับทวิภาคี และความร่วมมือในระดับพหุภาคี

ที่ประชุมมีความเห็นแนวทางเดียวกันเรื่องความมั่นคงทางทะเล ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับอาเซียนและภูมิภาค เนื่องจากชาติในอาเซียนตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลก ทั้งในด้านการคมนาคม การค้า และความมั่นคง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ดังนั้น ทุกประเทศควรร่วมกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือในน่านน้ำอาเซียน รวมทั้งหารือกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่ผลเสียหายที่ร้ายแรง ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าการเจรจาแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายได้