ศรชล.ร่วมประชุมเวิร์กชอป SEAMLEI ครั้งที่ 9 กำหนดมาตรฐานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลอาเซียน

ระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.65 ศรชล. มอบหมายกำลังพล 5 นาย เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค การริเริ่มในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 9 (Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative :SEAMLEI Technical Expert Workshop) ณ เมืองเปตาลูมา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้แทนหน่วยความมั่นคงรักษาชายฝั่งจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นต่างๆ ครอบคลุมการปฏิบัติการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลในภูมิภาค และการปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล