ศรชล.ภาค 3 จับมือ สพฉ. สร้างกรอบความร่วมมือในการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน

วันที่ 6-7 ก.พ.66 ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ สพฉ. จัดการสัมมนากำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยมี พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.ศรชล.ภาค 3 กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ฌ โรงแรม บูกิตตา บูทีค ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 150 คน

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ (ศรชล.ภาค ๓) และหน่วยต่าง ๆ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในฝั่งทะเลอันดามันมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล อีกทั้งได้นำ(ร่าง) แนวทางการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล (SOP: Standard Of procedure) ระหว่าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนี้ มาใช้ฝึกทดสอบ(Table top exercise)โดยจะทำให้หน่วยต่าง ๆ ได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในฝั่งอันดามันมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน นาวาเอก ดร.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน /พ.ญ.ชนิดา เข็มเงิน หน.แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต และนางพัชรี รณที ผู้ประสานงานเขตสุขภาพที่ 11 สพฉ. เป็นผู้บรรยายแนวทางการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน