ศรชล.ภาค 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ ลดภาวะโลกร้อน”

ในวันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 0900 ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล และ ศคท.จังหวัดสตูล จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ทช.7 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) กอ.รมน.จังหวัด ส.ต., สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล, สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล, ด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล, องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู, สถานีเรดาร์ตรวจการณ์ทางทะเลเกาะปูยู, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสตูล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และโรงเรียนสตูลวิทยา จำนวน 120 คน จัดกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและ มีจิตสำนึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ โดย การปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ 2.8 ไร่ ท้องที่บ้านตันหยงกาโบย หมู่ที่ 2 ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กล้าไม้ที่ใช้ปลูก คือ โกงกางใบใหญ่ จำนวน 1,988 กล้า และช่วยกันเก็บขยะบริเวณพื้นที่และโดยรอบสถานที่ปลูกป่า พร้อมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 240,000 ตัว และบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณชายทะเล ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสตูล