ศรชล.ภาค 2 รับมอบนโยบายจาก ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2

เมื่วันที่ 27 ต.ค.66 ศรชล.ภาค 2 จัดการประชุมรับมอบนโยบายจาก พล.ร.ท.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ร.ต.ไชยอนันต์ ชูใหม่ รอง.ผอ.ศรชล.ภาค 2 ,พล.ร.ต. มรุเดช บุญนิตย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 , ผอ.กองฯ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ , ศยก.ศรชล.ภาค 2, มวก.ศรชล.ภาค 2, ศรชล.จังหวัด และ ศคท.จังหวัด

โดย พล.ร.ท.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 ได้มอบนโยบายและชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. การทำงานเป็นทีม (Teams work And Coordination)

2. การปฏิบัติงานเชิงรุก (ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์เหตุุการณ์ที่จะเกิดขึ้น วางแผนและประสานงานล่วงหน้า)

3. พัฒนาแผน (ถอดบทเรียนการฝึก/การปฏิบัติจริง แล้ว เขียน solutions ใหม่)

4. การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม (ห่างไกลผู้มีอิทธิพล ไม่ทุจริตฯ)

5. ดูแลสิทธิกำลังพล ขวัญและกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

6. การประชาสัมพันธ์ (ทุกผลการปฏิบัติต้องรายงานภายในวันนั้น)

7. ศึกษาหน้าที่ของตนเอง ศึกษา พรบ.ศรชล.พศ.2562 ให้เข้าใจ

8. ศรชล.จว. ต้องเข้าใจกลไกการปฏิบัติราชการของ จังหวัด

สุดท้ายให้นำนโยบาย ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ทั้ง 7 ด้าน ไปปฏิบัติให้เกิดผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ อย่างเป็นรูปธรรม