ศรชล. ภาค 2 ฝึกทบทวนกำลังพล พร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ ร.น. รองเลขาธิการ ศรชล. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค  ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจการฝึกทบทวนของกำลังพลประจำเรือจากหน่วยงานหลักที่อยู่ในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 2  โดยมี น.อ.ณัฐพล สินพูลผล ร.น. ผบ.มวก.ศรชล. ภาค 2 ให้การรับรองการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 2  เพื่อให้กำลังพลจากหน่วยงานหลักที่ส่งเรือและกำลังพลมาปฏิบัติหน้าที่ในหมวดเรือเฉพาะกิจศรชล.ภาค 2  ได้ทบทวนความรู้การใช้เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และยุทธวิธี ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่มีความเฉพาะในแต่ละสาขาวิซาชีพ สามารถบูรณาการกำลังในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนความชำนาญในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆ  ร่วมกัน พร้อมทั้งประเมินและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 2 ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของศรชล.  โดยเรือที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้จำนวน 6 ลำ 
ทั้งนี้ได้ทำการฝึกทบทวนการรับมือสถานการณ์ของภัยอันตรายด้านต่างๆ เน้นการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี  ได้แก่  ยุทธวิธีตรวจคันในทะเล การป้องกันความเสียหาย  การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล  และ เพิ่มเติมการปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัย เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญต่อสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา