ศรชล.ภาค ๓ โดย กสน.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๓ จัด นิทรรศการสนับสนุน จว.ภูเก็ต ในการจัดกิจกรรมโครงการถอดแบบและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ศรชล.ภาค ๓ โดย พล.ร.ต.ยุทธกิจ วงศ์จันทร์ ผอ.สน.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๓ ร่วมให้ต้องรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการถอดบทเรียน และวางแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์ แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จว.ภูเก็ต การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จว.ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้มีการถอดบทเรียนและวางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการกำหนดรูปแบบและแนวทางการสื่อสารให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับทราบสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่ผ่านมา และสามารถเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการนี้ กสน.สน.ผอ.ศรชล.ภาค ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการจัดนิทรรศการ หัวข้อ การติดตามสถานการณ์ทางทะเล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศรชล.ภาค…