ศรชล. ฝึกเตรียมความพร้อมการขจัดคราบน้ำมัน เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล

ศรชล ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) และการทำ Workshop เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ และกระบวนการในการขจัดคราบน้ำมันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการตรวจสอบขอบเขตอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง ระบบการทำงาน ตลอดจนการตกลงใจ/สั่งการของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกลไกและอำนาจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

“ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวประมง ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลของประเทศ”