ศรชล.-ทช. รวมพลังเคลียร์ 'ขยะทะเล' ขยายโซนปะการังเทียมด้วยขาแท่นเจาะน้ำมัน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.66 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. รักษาราชการแทนอธิบดี ทช. พร้อมคณะให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 ทช.

เลขาธิการ ศรชล. พบปะหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่าง ศรชล. กับ ทช. ในวาระสำคัญ 3 เรื่อง ประกอบด้วย แนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ทช. กับ ศรชล. และการบริหารข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เสริมสร้างความร่วมมือในโครงการลดจำนวนปริมาณขยะในทะเล เพื่อลดจำนวนสัตว์น้ำที่เสียชีวิตจากขยะ และโครงการนำแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ปลดระวางแล้วมาทำเป็นปะการังเทียม รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิบดี ทช. ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเล ยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ เลขาธิการ ศรชล. ที่ได้มีส่วนร่วมกับ ทช. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลด้วยดีตลอดมา